تمامی پرداخت ها در ما3 تاشاپ مبتنی بر شبکه شتاب و با مجوز نماد اعتماد الکترونیک وب سایت های اینترنتی می باشد. جهت نمایش مجوز روی نماد اعتماد کلیک کنید.